Poradnik dla Kuracjusza wyjeżdżającego na turnus rehabilitacyjny z dofinansowania PFRON

 

Dla kogo przeznaczony jest turnus rehabilitacyjny

 

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym należy – wg ustawy o rehabilitacji – do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Uczestnictwo w turnusie jest jednym z elementów tzw. systemu rehabilitacji społecznej i może być dofinansowane ze środków PFRON, będących w dyspozycji powiatowego centrum pomocy rodzinie (pcpr).

 

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie:

1. o zaliczeniu – przez organy orzekające – do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub

3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia lub

4. orzeczenie równoważne lub

5. o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

 

 

Jakie warunki musi spełnić ubiegający się o dofinansowanie

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać  się o dofinansowanie, pod warunkiem, że:

 

1. lekarz prowadzący wypełni odpowiedni wniosek ,

2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,

3. wybierze ośrodek, który posiada wpis do specjalnego

rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku, gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,

4. wybierze organizatora turnusu, który posiada również odpowiedni wpis do rejestru,

5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu,

6. nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,

7. spełni kryterium dochodowe,

8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przed stawi podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

 

Dla kogo dofinansowanie pobytu opiekuna

 

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że:

1. lekarz wypisując wniosek uzasadni koniecznością pobytu

opiekuna;          

2. opiekun:

– nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym

turnusie,

– nie jest osoba niepełnosprawna wymagającą opieki innej osoby,

– ukończył 18 lat lub

– ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

Jak wygląda kryterium dochodowe

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać  się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 

1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia tych kwot, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którà dochód ten został przekroczony. Z wyjątkiem, kiedy osoba niepełnosprawna znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia ww. kwot dochodu.

 

Ile wynoszą kwoty dofinansowania

 

Wysokość dofinansowania wynosi:

1. 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby ze

znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej

w wieku do 16. roku życia oraz osoby

niepełnosprawnej w wie ku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,

bez wzglądu na stopień niepełnosprawności;

2. 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

3. 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;

4. 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

5. 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudna sytuacja życiowa osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawna lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w tym zakresie, PCPR może obniżyć wysokość dofinansowania,

nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa powyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

 

WAŻNE INFORMACJE

 

  • Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania maja osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
  • Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nieskorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
  • Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.
  • PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
  • Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  • Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.
  • Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
  • W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna oraz opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
  • PCPR-y zobowiązane są do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednia do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.

Zobacz: Sanatoria w Polsce
« powrót
Reklama esanatoria.eu

Polecane sanatoria

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju
57-350 Kudowa Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 55 zł
Sanatorium Włókniarz
Busko Zdrój
(świętokrzyskie)
cena od: 155 zł
Jubilat - Uzdrowisko Lądek Zdrój
Lądek Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 69 zł
Sanatorium Uzdrowiskowe DEDAL
POLAŃCZYK
(podkarpackie)
cena od: 65 zł
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny SP ZOZ
Ciechocinek
(kujawsko-pomorskie)
cena od: 100 zł
Reklama esanatoria.eu
Polski Powrót na język polski.

Zapisz się do newslettera


zapisz się wypisz się